Liên Minh Hợp Tác Xã Việt Nam

Thành viên
Số 6 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội
CHỨC NĂNG - Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên. - Phối hợp với các Bộ, Ngành xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ cá thể; xây dựng các mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị hàng hóa chủ lực trong các lĩnh vực, các ngành, các khu vực và tổng kết, nhân diện rộng. - Tuyên truyền, vận động phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã. - Thực hiện các chương trình, dự án, dịch vụ công hỗ trợ phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được giao. - Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. - Hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ cần thiết cho sự hình thành và phát triển của kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã và các thành viên. - Đại diện cho các thành viên trong quan hệ hoạt động phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. NHIỆM VỤ - Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã và văn bản pháp luật khác có liên quan; - Phối hợp thực hiện và xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã (xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn và kế hoạch hàng năm) và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; - Thực hiện các dịch vụ công, các hoạt động hỗ trợ, tư vấn, cung cấp dịch vụ cho các thành viên về pháp lý, đầu tư, khoa học - công nghệ, thông tin, tài chính, tín dụng, thị trường, kiểm toán, bảo hiểm, kiểm định chất lượng hàng hóa và các lĩnh vực khác; - Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên; các tổ chức xã hội khác trong việc tuyên truyền, phổ biến và thực hiện pháp luật về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; triển khai các chương trình, dự án phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; - Tập hợp ý kiến, nguyện vọng của các thành viên để đề xuất với Đảng, Nhà nước về các chủ trương, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật và các cơ chế chính sách phát triển kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã; - Tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, tổ hợp tác, các cơ sở sản xuất nhỏ và vừa phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; tổng kết và phổ biến kinh nghiệm của các hợp tác xã điển hình tiên tiến; tổ chức các phong trào thi đua trong hệ thống Liên minh Hợp tác xã; - Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, dạy nghề đội ngũ cán bộ trong hệ thống Liên minh Hợp tác xã; cán bộ quản lý, thành viên và người lao động trong các tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các thành viên khác thuộc thành phần kinh tế hợp tác, nòng cốt là hợp tác xã; - Tổ chức các hoạt động kinh tế vì mục tiêu phát triển hệ thống Liên minh Hợp tác xã và hỗ trợ thành viên; - Tham gia các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, phát triển quan hệ hợp tác với các tổ chức ở các nước; tiếp nhận và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ, khoản viện trợ để phát triển hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã; - Huy động các nguồn lực hợp pháp trong và ngoài nước để đầu tư phát triển kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã; - Tư vấn, phản biện và giám sát xã hội về các chính sách, chương trình, đề tài, dự án do cơ quan nhà nước yêu cầu về các vấn đề liên quan phát triển kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã các cấp; - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao hoặc các đơn vị, tổ chức hợp pháp khác giao. Đại hội đại biểu toàn quốc Đại hội đại biểu toàn quốc là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, gồm đại hội thường kỳ và đại hội bất thường. Đại hội thường kỳ được tổ chức 05 năm một lần, do Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam triệu tập. Đại hội bất thường được triệu tập khi có ít nhất 2/3 (hai phần ba) tổng số ủy viên Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đề nghị. Đại hội thường kỳ hoặc đại hội bất thường được tổ chức khi có trên 1/2 (một phần hai) số đại biểu chính thức có mặt. Đại hội có nhiệm vụ thảo luận và thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới; thông qua báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ của Ủy ban kiểm tra; thảo luận và thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung; thảo luận, góp ý kiến vào Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; bầu Ban Chấp hành và Ủy ban kiểm tra Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; các nội dung khác (nếu có); thông qua nghị quyết Đại hội. Nguyên tắc biểu quyết tại Đại hội: Đại hội có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Đại hội quyết định. Các Nghị quyết của Đại hội được thông qua khi có trên 1/2 (một phần hai) tổng số đại biểu tham dự Đại hội đồng ý, trừ trường hợp quyết định tại Điều 26 Điều lệ Liên minh hợp tác xã Việt Nam. Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam là cơ quan lãnh đạo của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giữa hai kỳ Đại hội, do Đại hội đại biểu toàn quốc bầu. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành do Đại hội quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Chấp hành cùng với nhiệm kỳ của Đại hội. Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam là cơ quan lãnh đạo của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành, do Ban Chấp hành bầu trong số các Ủy viên Ban Chấp hành; Ban Thường vụ gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn Ủy viên Ban Thường vụ do Ban Chấp hành quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Thường vụ cùng với nhiệm kỳ Đại hội. Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam gồm Chủ tịch và các Phó Chủ tịch. Thường trực có nhiệm vụ và quyền hạn: điều hành, giải quyết công việc hàng ngày, thường xuyên của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; chuẩn bị các nội dung, chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Thường vụ; chủ trì, chủ động phối hợp các Ban, Bộ, Ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương để quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, các chính sách có liên quan đến kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của Liên minh Hợp tác xã các cấp và tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động của bộ máy chuyên trách; phối hợp, kiểm tra, đôn đốc các dự án, chương trình trọng điểm, các thành viên liên kết các cấp. Ủy ban Kiểm tra: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra: Nguyễn Mạnh Thảo Điện thoại di động: 0979988088 KHỐI CÁC BAN THAM MƯU 1. Văn phòng Chánh văn phòng: Phạm Ngọc Toại Điện thoại cơ quan: 080.49252 - Di động: 0903.214.469 Phó Chánh văn phòng: Hoàng Thị Kim Hương Điện thoại cơ quan: 080.49710 - Di động: 0988.705.988 Phó Chánh văn phòng: Nguyễn Thị Duyên Điện thoại cơ quan: 02437.824.979 - Di động: 0912.800.775 Phó Chánh văn phòng- Thư ký Chủ tịch: Nguyễn Bảo Sơn Điện thoại cơ quan: 080.49239 - Di động: 0902.134.666 2. Cơ quan thường trực miền Trung - Tây Nguyên Phụ trách Cơ quan Thường trực miền Trung- Tây Nguyên: Phó Chủ tịch Lê Văn Nghị Trưởng phòng tổ chức: Nguyễn Hữu Khôi - Điện thoại di động: 0905.155.797 3. Cơ quan thường trực miền Nam Phụ trách cơ quan đại diện: Huỳnh Lam Phương Di động: 0913100778 4. Ban Kiểm tra Phó trưởng Ban: Đào Đức Tuấn Điện thoại cơ quan: 080.49253 - Di động: 0913.012.186 Phó trưởng Ban: Doãn Thị Vân Anh Điện thoại cơ quan: 080.49730 - Di động: 0904.937.363 5. Ban Chính sách và Phát triển Hợp tác xã Điện thoại cơ quan: 024.38.431.765 Trưởng Ban: Phạm Thị Tố Oanh Điện thoại cơ quan: 080.49728 - Di động: 0942.999.687 6. Ban Kế hoạch Hỗ trợ Trưởng Ban: Đỗ Tùng Thanh Điện thoại cơ quan: 080.49234 - Di động: 0979.439.346 Phó trưởng Ban: Dương Tuấn Cương Điện thoại cơ quan: 080.49427 - Di động: 0914.615.566 7. Ban Tổ chức Cán bộ Trưởng Ban: Trịnh Xuân Ngọc Điện thoại cơ quan: 080.49720 - Di động: 0964.415.555 Phó trưởng Ban: Dương Thị Kim Phượng Điện thoại cơ quan: 080.49740 - Di động: 0979.212.236 Phó trưởng Ban: Nguyễn Thị Kim Oanh Điện thoại cơ quan: 080.49428 - Di động: 0916.569.971 Phó trưởng Ban: Đỗ Bích Hường Điện thoại cơ quan: 080.49724 - Di động: 0946.594.696 8. Ban Hợp tác Quốc tế Trưởng Ban: Phạm Thị Hồng Yến Điện thoại cơ quan: 080.49739 - Di động: 0904.236999 Phó Trưởng Ban: Trần Thu Hằng Điện thoại cơ quan: 080.49739 - Di động: 0904.574.727 9. Ban Kinh tế Đầu tư Trưởng ban: Nguyễn Hùng Tiến Điện thoại cơ quan: 080.49246 - Di động: 0913.554.546 Phó Trưởng Ban: Phùng Viết Nam Điện thoại cơ quan: 080.49736 - Di động: 0983.656.144 10. Trung tâm Thông tin - Tuyên truyền Địa chỉ: Phố Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Giám đốc: Phùng Khánh Toản Điện thoại: 080.49245- Di động: 0904147784 Phó Giám đốc: Trần Tuấn Việt Điện thoại cơ quan: 080.49233 - Di động: 091.2016760 Phó Giám đốc: Đặng Thu Hà Điện thoại cơ quan: 080.49429 - Di động: 090.6227809 Phó Giám đốc: Ngô Kim Dung Điện thoại cơ quan: 080.49738 - Di động: 090.4800544 KHỐI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 1. Quỹ Hỗ trợ Phát triển Hợp tác xã Địa chỉ: Ngõ 149 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: 04.6232078 - Fax: 04.62732090 - Email: quyhtx@fpt.vn Giám đốc: Phạm Công Bằng Điện thoại cơ quan: 0462732080 - Di động: 0903227282 2. Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường Địa chỉ: Ngõ 149 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: 04.38234456 - Fax: 04.38236382 Email: coste@coste.vn - Website: www.coste.org.vn Tổng Giám đốc: Lê Tuấn An Điện thoại cơ quan: 04.38430368 - Di động: 0903233569 3. Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư Địa chỉ: Tòa nhà Liên minh HTX Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Tổng Giám đốc: Vũ Quang Phong Điện thoại cơ quan: 04.37335929 - Di động: 0912540725 4. Trung tâm Các chương trình Kinh tế - Xã hội Địa chỉ: Ngõ 149 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: 04.37365317 - Fax: 04.37365203 - Email: csep@vietnamcorp.crg Tổng Giám đốc: Nguyễn Đình Long Di động: 0942.999687 Phó Tổng Giám đốc: Lê Thăng Long Di động: 0989.627.979 5. Thời báo Kinh doanh Địa chỉ: Phố Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại: 02437.347942 Tổng Biên tập: Phạm Thị Hà Điện thoại cơ quan: 02437.347942- Di động: 0904.114.726 6. Trung tâm Phát triển Thương mại và Đầu tư Địa chỉ: Ngõ 147 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: 04.37470256 - Fax: 04.37470678 Email: centrinde@fpt.vn - Website: www.ctid.com.vn Giám đốc: Lê Văn Minh Điện thoại cơ quan: 04.37470256 - Di động: 0903436361 Các Phó Giám Đốc: 1. Lê Thị Kim Oanh Điện thoại cơ quan: 04.37470256 - Di động: 0904430628 2. Vương Tú Liên Điện thoại cơ quan: 04.37470256 - Di động: 0988133008 7. Viện Phát triển Kinh tế Hợp tác Địa chỉ: Phố Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại: 04.6680335 - Fax: 04.62812362 Email: icedpt@gmail.com Viện trưởng: Nguyễn Mạnh Cường Điện thoại cơ quan: Di động:0977245888 Phó Viện trưởng: Nguyễn Hữu Nga Điện thoại Di động: 01673228888 Phó Viện trưởng: Nguyễn Viết Cường Điện thoại cơ quan: 0946861169 9. Nhà khách Liên minh HTX Việt Nam Địa chỉ: 77 Nguyễn Thái Học, Hà Nội Giám đốc: Nguyễn Đình Chi Điện thoại cơ quan: 04.37367698 - Di động: 0906200099 KHỐI CÁC TRƯỜNG 1. Trường Bồi dưỡng Cán bộ Địa chỉ: Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại cơ quan: 04. 37822871 Fax: 04. 37822871 Hiệu trưởng: Lê Minh Tân Điện thoại cơ quan: 0437823185 - Di động:0904585685 Các Phó Hiệu trưởng: 1. Tạ Quang Tuấn Điện thoại cơ quan: 0437823037 - Di động: 0989065672 2. Nguyễn Văn Hùng Điện thoại cơ quan: 0437823927 - Di động: 0906005968 2. Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Trung ương Địa chỉ: xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội Phó Hiệu trưởng Phụ trách: Nguyễn Danh Hùng Điện thoại cơ quan: 04.38276433 - Di động: 0989.058.738 Phó hiệu trưởng: Phạm Minh Đức Điện thoại cơ quan: 04.36789351 - Di động: 0912649496 3. Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật - Mỹ nghệ Việt Nam Địa chỉ: xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội Hiệu trưởng: Trần Việt Hùng Điện thoại cơ quan: Di động: 0912698984 Các Phó hiệu trưởng: 1. Nguyễn Anh Huấn Di động: 0904439955 2. Ngô Minh Châu Di động: 0983271274 4. Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Bắc Bộ Địa chỉ: 184 Đường mới, P. Hùng Vương, Q. Hồng Bàng, Hải Phòng Điện thoại cơ quan: 0313.538700 Fax: 031.3522511 Hiệu trưởng: Nguyễn Viết Cường Điện thoại cơ quan: 0313.3522258 Di động: 0368.098988 Các Phó hiệu trưởng: 1. Phạm Thị Hà Anh 2. Nguyễn Ngọc Giáp Di động: 0986533388 5. Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật và đào tạo cán bộ HTX miền Trung - Tây Nguyên Địa chỉ: Lô 25B Phan Bội Châu, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam Số điện thoại: 0235.382030 Hiệu trưởng: Phan Văn Đợi Di động: 0913422939 6. Trường Trung cấp Nghề đào tạo cán bộ HTX miền Nam Địa chỉ: Xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An Điện thoại cơ quan: 072.3637626 Fax: 072.3637626 Website: www.svct.edu.vn Hiệu trưởng: Huỳnh Lam Phương Di động: 0913100778 KHỐI DOANH NGHIỆP TRỰC THUỘC 1. Công ty TNHH Nhà nước MTV đầu tư TM và dịch vụ Thắng Lợi VICTORIA Địa chỉ: 149 Giảng Võ, Hà Nội, Việt Nam Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giảm đốc: Phạm Thành Hưng Điện thoại di động: 0978.656.686 2. Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ & XNK (EXSECO) Địa chỉ: 149 Giảng Võ, Hà Nội, Việt Nam Phó Giám đốc phụ trách: Nguyễn Duy Việt Điện thoại cơ quan: 04.37330264 - Di động: 0936279989 3. Công ty XNK & đầu tư IEI Giám Đốc: Đào Văn Hoàn Địa chỉ: 149 Giảng Võ, Hà Nội, Việt Nam Tel: (+84.4) 37368895, 37368896, 37368897 Phone: 0916460066 - Fax: (+84.4) 37368898 Email: iei@vnn.vn and iei_dr, hoan@vnn.vn IMPORT-EXPORT AND INVESTMENT CORPORATION (IEI) Director: Mr. DAO VAN HOAN ADDRESS:No. 149 GIANG VO STR.,HANOI., VIETNAM Tel: (+84.4) 37368895, 37368896, 37368897 Phone: 0916460066 - Fax: (+84.4) 37368898 Email: iei@vnn.vn and iei_dr, hoan@vnn.vn 4. Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát Triển Kinh tế hợp tác miền Trung Tây Nguyên Địa chỉ: Số 09 Nguyễn Dục, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam Phó Giám đốc (Phụ trách): Phan Văn Tùng Điện thoại cơ quan: 0510.2234131 - Di động: 0775551999 5. Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng & Dịch vụ HTX Việt Nam INCOSECOO Địa chỉ: 149 Giảng Võ, Hà Nội, Việt Nam Tổng Giám đốc: Lưu Văn Bằng Điện thoại cơ quan: 04.37365783 - Di động: 0912113394 6. Công ty Xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ (ART) Địa chỉ: 80 hàng gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội Giám đốc: Nguyễn Đình Dũng Điện thoại: 0913221931

Nhật ký hoạt động

Công việc:
Chi tiết:
Chiều ngày 08/12, tại HTX Thanh Sơn, ấp Thanh Sơn, xã Vĩnh Bình, huyện Hoà Bình, tỉnh Bạc Liêu, Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường - Liên minh HTX Việt Nam phối hợp cùng Liên minh HTX tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ bàn giao nghiệm thu các hàng mục hỗ trợ cho HTX Thanh Sơn xây dựng mô hình sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm lúa gạo. Tham dự buổi lễ nghiệm thu có đại diện lãnh đạo Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường, về phía Liên minh HTX tỉnh Bạc Liêu có đồng chí Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Dũng, đại diện phòng Nông nghiệp huyện Hoà Bình, đại diện UBND xã Vĩnh Bình, cùng toàn thể hội đồng quản trị của HTX Thanh Sơn. Hợp tác xã Thanh Sơn được thành lập vào ngày 23 tháng 11 năm 2011 với 120 thành viên. Hiện nay, HTX Thanh Sơn có 187 ha canh tác lúa. Theo định hướng phát triển hợp tác xã hoạt động trong các lĩnh vực canh tác, trồng trọt và dịch vụ nông nghiệp, tuy nhiên do điều kiện kinh tế còn khó khăn, chưa có đủ các trang thiết bị phục vụ cho sản xuất kinh doanh, được sự giới thiệu của Liên minh tỉnh Bạc Liêu, HTX Thanh Sơn mạnh dạn đề nghị được hỗ trợ từ Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường – Liên minh HTX Việt Nam. Sau khi khảo sát, tổ công tác thống nhất hỗ trợ HTX Thanh Sơn các hạng mục bao gồm: 02 máy phun thuốc điều khiển từ xa, 02 thiết bị làm đất, 01 bồn chứa lúa sấy, 11 lít phân bón vi sinh Lalitha 21 xuất xứ từ Mỹ. Sau một thời gian làm việc tập trung, phối hợp chặt chẽ giữa Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường, Liên minh HTX tỉnh Bạc Liêu và HTX Thanh Sơn đã hoàn thành các hạng mục hỗ trợ trên. Tại buổi lễ Đồng chí Nguyễn Thanh Dũng – Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Bạc Liêu cho biết: HTX Thanh Sơn là một trong những HTX đi đầu trong công tác cải tiến thiết bị nông nghiệp, áp dụng công nghệ mới vào hoạt động sản xuất kinh doanh và đều đạt được các kết quả rất khả quan. Tuy nhiên, HTX Thanh Sơn cũng cần phải trao dồi, cập nhật hơn nữa các kiến thức mới, hữu dụng để áp dụng vào sản xuất kinh doanh. Đồng thời, Đồng chí Nguyễn Thanh Dũng cũng cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ hết mình từ Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường – Liên minh HTX Việt Nam đối với Liên minh tỉnh Bạc Liêu và HTX Thanh Sơn trong công tác triển khai dự án. Kết thúc buổi lễ, đại diện HTX Thanh Sơn ông Trần Văn Ngổ - Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc cảm ơn Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường – Liên minh HTX Việt Nam, cảm ơn Liên minh HTX tỉnh Bạc Liệu đã quan tâm, giúp đỡ HTX thực hiện mô hình HTX sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị, HTX Thanh Sơn xin hứa sẽ cố gắng sẽ phát triển hơn nữa, đem lại cuộc sống tốt hơn cho các thanh viên trong HTX nói riêng và người dân địa phương nói chung.
Ảnh và video :
Công việc:
Chi tiết:
Trung tâm khoa học công nghệ bàn giao thiết bị tại LMHTX tỉnh Kon Tum
Ảnh và video :
Chi tiết:
Hội Nghị giới thiệu Ứng dụng Truy xuất nguồn gốc và sàn giao dịch điện tử trong việc phát triển thương hiệu hỗ trợ tìm đầu ra cho sản phẩm. Trung tâm KHCN & Môi trường tới tham gia Hội nghị giới thiệu ứng dụng Truy xuất nguồn gốc hoptacxa.vn và nhận được sự quan tâm của các HTX trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Ảnh và video :
×
Giới thiệu Sản phẩm Cơ sở sản xuất Vật tư Vùng nguyên liệu Bản đồ số Nhật ký Tin tức