Trinh Anh Tuan

Quản lý

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
Tập huấn về Truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu cho sp HTX
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Chi tiết:
Sản xuất dừa
Vùng sản xuất liên quan :
Doanh nghiệp/tổ chức liên quan :
Ảnh và video :
Công việc:
Chi tiết:
Tiếp nhận các hạng mục hỗ trợ từ TT KHCN&MT
Ảnh và video :
Chi tiết:
HTX nhận bàn giao các hạng mục hỗ trợ của LM HTX VN
Ảnh và video :
Chi tiết:
Tập huấn TXNG
Ảnh và video :