Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường (tên viết tắt là INOSTE – Institute Of Science Technology and Environment) là đơn vị sự nghiệp thuộc Liên minh HTX Việt Nam. Viện được thành lập theo Quyết định số 216/QĐ-LMHTXVN ngày 01/06/2022 của Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam (trên cơ sở Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường – COSTE) và hoạt động theo Giấy chứng nhận số A231 ngày 04/7/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

          Tiền thân của Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường là Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường được thành lập từ năm 1994.  Viện là một trong những đơn vị sự nghiệp mũi nhọn của Liên minh HTX Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao, toàn thể cán bộ, nhân viên đã rất nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn, đoàn kết xây dựng và khẳng định năng lực, vai trò, uy tín của Viện trong các hoạt động tư vấn, hỗ trợ khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế hợp tác và hợp tác xã.  Với gần 30 năm kinh nghiệm hoạt động, hệ thống nhân sự được đào tạo chuyên nghiệp, trình độ cao, hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị được đầu tư khang trang, hiện đại. Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường đã thực hiện được nhiều công trình nghiên cứu ứng dụng, các nhiệm vụ, dự án khoa học kỹ thuật, sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước, Bộ, Ngành và được nhận nhiều bằng khen, giấy khen. Các hoạt động dịch vụ về khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường (Hợp tác nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ; tư vấn, chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy, hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống sản xuất, chế biến theo tiêu chuẩn, quy chuẩn trong nước và quốc tế; Quan trắc, phân tích kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm, chất lượng môi trường; tư vấn  lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, báo cáo hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, báo cáo xả thải vào nguồn nước; tư vấn thiết kế hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường; quan trắc, phân tích môi trường…) được các khách hàng tin tưởng và lựa chọn sử dụng lâu dài.

Viện luôn cam kết tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động để đáp ứng tốt nhất các nhu cầu và mang đến các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ tin cậy để đồng hành, phát triển cùng với quý khách hàng.

          II.Chức năng, nhiệm vụ

 1. Chức năng:

          Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường (sau đây gọi tắt là Viện) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam có chức năng sau:

 1. a) Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, đề tài, dự án, nhiệm vụ về khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường và đổi mới sáng tạo; công nghệ thông tin, dịch vụ điện tử, thương mại điện tử; đào tạo, tập huấn, hội chợ, triển lãm kết nối cung cầu về khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường;
 2. b) Triển khai các hoạt động đào tạo, tư vấn, xúc tiến dịch vụ trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, môi trường.

 

 1. Nhiệm vụ:
 2. a) Thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, đề tài, dự án, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ, môi trường và đổi mới sáng tạo do Liên minh HTX Việt Nam giao;
 3. b) Tổ chức và triển khai các hoạt động tư vấn, dịch vụ theo quy định của pháp luật về: Nghiên cứu và phát triển (R&D); chuyển giao, kết nối cung cầu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; quan trắc, phân tích, đánh giá tác động môi trường, xử lý ô nhiễm môi trường; quy hoạch môi trường nông nghiệp, tài nguyên đất, nước; chứng nhận thực hành nông nghiệp tốt (GAP); chứng nhận thực hành sản xuất tốt (GMP); chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy; chứng nhận hệ thống quản lý môi trường; chứng nhận, kiểm nghiệm, thử nghiệm, kiểm định sản phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động, môi trường lao động theo quy trình, quy chuẩn, tiêu chuẩn trong nước và quốc tế;
 4. c) Tổ chức và triển khai các hoạt động tư vấn, dịch vụ theo quy định của pháp luật về: Công nghệ thông tin, chuyển đổi số, dịch vụ điện tử; tuyên truyền, truyền thông, phổ biến thông tin, thương mại điện tử; hội nghị, hội thảo, tham quan, học tập, hội chợ, triển lãm kết nối cung cầu về khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường;
 5. d) Tổ chức và triển khai các hoạt động tư vấn, dịch vụ theo quy định của pháp luật về: sở hữu trí tuệ; xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc; sản xuất thử nghiệm; xây dựng mô hình sản xuất, kinh doanh ứng dụng khoa học công nghệ mới, các mô hình sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị sản phẩm;

          đ) Tổ chức và thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ theo quy định của pháp luật và của Liên minh HTX Việt Nam về: hợp tác, liên doanh, liên kết đầu tư, khai thác cơ sở vật chất, sản xuất và thương mại các sản phẩm khoa học công nghệ; tìm kiếm đối tác hợp tác, liên kết đầu tư, thương mại cho khu vực kinh tế hợp tác, HTX;

 1. e) Tổ chức và thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ theo quy định của pháp luật về: đào tạo và hợp tác, liên kết đào tạo các trình độ đại học, sau đại học, tập huấn, dậy nghề về khoa học, công nghệ, môi trường và đổi mới sáng tạo cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã;
 2. g) Tổ chức và thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ theo quy định của pháp luật về: khuyến khích, hỗ trợ đổi mới sáng tạo, đầu tư ươm tạo các doanh nghiệp, hợp tác xã khởi nghiệp và đầu tư ứng dụng khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường;
 3. h) Tổ chức và thực hiện các hoạt động liên kết, hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế để xây dựng, thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, đề tài, dự án, nhiệm vụ và các hoạt động tư vấn, dịch vụ nêu trên theo quy định của pháp luật, quy định của Liên minh HTX Việt Nam;
 4. Quyền hạn của Viện:

          1.1 Về hoạt động và quản lý

 1. a) Xây dựng các mục tiêu phát triển trung hạn, dài hạn, xây dựng các chiến lược, chương trình, kế hoạch dự án nghiên cứu khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường của Viện và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được Liên minh HTX Việt Nam giao;
 2. b) Xây dựng kế hoạch phát triển hoạt động dịch vụ đảm bảo doanh thu theo kế hoạch. Ký kết các hợp đồng theo quy định của pháp luật về nghiên cứu và triển khai các hoạt động liên kết, hợp tác, các hoạt động dịch vụ về khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường và các hoạt động khác theo chức năng, nhiệm vụ;
 3. c) Hợp tác, nhận tài trợ, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật, quy định của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam để triển khai các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ. Về tổ chức bộ máy và nhân sự.
 4. a) Xây dựng và ban hành các quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể, các quy chế, quy định về tổ chức, bộ máy hoạt động và cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các phòng, đơn vị trực thuộc, các đơn vị liên doanh, liên kết, hợp tác theo quy định của pháp luật và của Liên minh HTX Việt Nam;
 5. b) Quyết định tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm từ cấp Trưởng, phó phòng; Giám đốc, phó Giám đốc các đơn vị trực thuộc theo khung cấu trúc tổ chức bộ máy được phê duyệt theo quy định của Liên minh HTX Việt Nam;
 6. c) Quyết định các chế độ ưu đãi cụ thể khác đối với cán bộ, nhân viên; chuyên gia, cộng tác viên trong nước, nước ngoài làm việc tại Viện theo Quy chế tài chính và chi tiêu nội bộ của Viện và theo quy định của Pháp luật;
 7. d) Quyết định cử cán bộ làm việc tại Viện đi đào tạo, thực tập, làm việc, công tác, tham dự hội nghị, hội thảo ở trong và ngoài nước; thực hiện chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật và quản lý đối với toàn thể cán bộ, nhân viên làm việc tại Viện theo quy định của Pháp luật, của Liên minh HTX Việt Nam.

          1.2. Về tài chính

 1. a) Được quản lý, sử dụng các nguồn tài chính theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường phù hợp với quy định của pháp luật;
 2. b) Được vay vốn của các tổ chức, cá nhân, vay tín dụng của các tổ chức tài chính để đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng các hoat động của Viện theo quy định của pháp luật; tự chịu trách nhiệm trả nợ, cả gốc và lãi tiền vay theo quy định; được sử dụng tài sản hình thành từ vốn vay, tài sản của Viện (trừ tài sản của Nhà nước thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành) để thế chấp theo quy định;
 3. c) Đối với các nhiệm vụ, đề tài, dự án, đề án khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường do Liên minh HTX Việt Nam giao và đặt hàng của các Bộ Ngành liên quan được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành và quy định của Liên minh HTX Việt Nam. Các nhiệm vụ do các tổ chức, các nhân đặt hàng không sử dụng ngân sách Nhà nước được thực hiện theo hợp đồng.
 4. 4. Cơ cấu tổ chức:

          – Ban Lãnh đạo:

                   + Viện trưởng:       TS.Lê Tuấn An

                   + Phó Viện trưởng:TS.Nguyễn Thị Hòa

          – Các phòng và đơn vị chuyên môn:

                   + Văn phòng Hành chính – Tổng hợp;

                   + Phòng Khoa học và Quản lý chất lượng;

                   + Phòng Đào tạo và Hợp tác phát triển;

                   + Trung tâm Môi trường và Kiểm nghiệm chất lượng;

                   + Trung tâm Khoa học Công nghệ và Kinh tế số;

                   + Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường Miền Nam;

                   + Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường Miền Trung;

 1. 5. Nguồn nhân lực

          Hiện nay, tổng số cán bộ của Viện có hơn 50 cán bộ, thuộc nhiều lĩnh vực và chuyên ngành khác nhau như Nông nghiệp; Công nghệ Hóa, Hòa phân tích; Công nghệ sinh học; Điện-điện tử; Cơ khí chế tạo; Quản lý, khoa học, kỹ thuật, công nghệ môi trường … 

Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường luôn xác định việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn và khuyến khích cán bộ học tập, nâng cao trình độ là tài sản quan trọng nhất cho sự phát triển bền vững. Bên cạnh việc cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo tại các tổ chức giáo dục có uy tín trong nước và quốc tế thì Viện cũng thường xuyên mời các chuyên gia đầu ngành đến tư vấn, đào tạo kỹ năng và trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, đặc biệt trong lĩnh vực phân tích, thí nghiệm. Do vậy, nguồn nhân lực của Viện không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Kết hợp giữa những cán bộ dày dạn kinh nghiệm, chuyên môn sâu cùng với những cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết.

          Với phương châm làm việc trách nhiệm và hiệu quả, đề cao tinh thần làm việc theo nhóm vì tập thể. Đây là yếu tố quyết định thúc đẩy sự phát triển và thành công của Viện.

 1. 6. Cơ sở vật chất, thiết bị:

          Để đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao, Viện đã được Liên minh HTX Việt Nam đầu tư hệ thống thiết bị hiện đại, đồng bộ, bao gồm các thiết bị chuyên dụng hiện đại, phục vụ cho việc phân tích các chỉ tiêu cơ lý, hóa học, sinh học, môi trường bao gồm các thiết bị quang phổ phát xạ nguyên tử ICP – OES, thiết bị quang phổ tử ngoại khả kiến UV – VIS, hệ thống sắc kí khí GCMS, hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC và nhiều thiết bị hiện đại khác có khả năng phân tích, xác định tương đối đầy đủ các thông số về môi trường, các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nông sản, thực phẩm và nhiều sản phẩm khác.

 1. 7. Các hoạt động dịch vụ:

          7.1. Xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm HTX

          – Đăng kí mã số, mã vạch cho doanh nghiệp, HTX

          – Thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm

          – Thiết kế logo, nhãn hiệu, bao bì, bộ nhận diện thương hiệu.

          – Thực hiện công bố chỉ tiêu chất lượng sản phẩm

          – Đăng kí nhãn hiệu cá nhân, nhãn hiệu tập thể

          – Đăng kí chỉ dẫn địa lý, bản đồ vùng nguyên liệu

          – Đăng kí cấp bằng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp

          – Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại

          – Thiết kế website, cổng thông tin điện tử cho tổ chức, doanh nghiệp, HTX

          – Quảng bá sản phẩm trên sàn giao dịch điện tử và phương tiện truyền thông.

          7.2.  Tư vấn xây dựng, đào tạo hợp chuẩn hợp quy

          – Tư vấn áp dụng và chứng nhận các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt:

 • Dịch vụ tư vấn, chứng nhận VietGAP (trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản),
 • Dịch vụ tư vấn, chứng nhận GlobalGAP (trồng trọt),
 • Dịch vụ tư vấn, chứng nhận Hữu cơ (trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản),

– Tư vấn áp dụng và chứng nhận các tiêu chuẩn quản lý chất lượng:

 • Dịch vụ tư vấn, chứng nhận ISO 22000
 • Dịch vụ tư vấn, chứng nhận HACCP
 • Dịch vụ tư vấn, chứng nhận ISO 9001
 • Dịch vụ tư vấn, chứng nhận ISO 14001
 • Dịch vụ tư vấn, chứng nhận ISO 45000
 • Dịch vụ tư vấn, chứng nhận các loại ISO khác theo yêu cầu của khách hàng.

          – Tư vấn, đào tạo thiết lập mã số vùng trồng nông sản, mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu…

– Tư vấn xin cấp giấy phép sản xuất, lưu hành và công bố hợp quy phân bón, chế phẩm sinh học …

          7.3. Tư vấn chuyển giao khoa học công nghệ

– Hợp tác nghiên cứu ứng dụng, triển khai các nhiệm vụ KHCN trong lĩnh vực Nông nghiệp, HTX.

          – Chuyển giao công nghệ sản xuất, bảo quản, chế biến trong lĩnh vực nông nghiệp.

          – Chuyển giao công nghệ sản xuất công nghệ cao (ứng dụng IOT trong chăn nuôi, trồng trọt).

          – Chuyển giao công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường trong trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất phân bón hữu cơ, sản xuất chế phẩm vi sinh…

          7.4. Dịch vụ tư vấn bảo vệ môi trường:

          – Tư vấn thủ tục xin cấp giấy phép môi trường;

          – Tư vấn thiết kế hệ thống xử lý nước thải, khí thải, rác thải rắn;

          – Dịch vụ quan trắc, phân tích môi trường xung quanh, môi trường xả thải, môi trường lao động.

          7.5. Dịch vụ lấy mẫu, phân tích chất lượng sản phẩm:

          – Lấy mẫu, phân tích kiểm nghiệm chất lượng nông sản thực phẩm (rau, củ, quả, thịt cá…);

          – Lấy mẫu, phân tích chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản;

          – Lấy mẫu, phân tích chất lượng phân bón;

          – Lấy mẫu, phân tích chất lượng đất, nước, không khí trên đồng ruộng, trong trang trại chăn nuôi…;

          7.6. Đào tạo và hợp tác:

          Đào tạo và hợp tác, liên kết đào tạo các trình độ đại học, sau đại học, tập huấn, dạy nghề về khoa học, công nghệ, môi trường và đổi mới sáng tạo cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã;