Nguyễn Công Hữu

Quản lý
Nà Cạn, Xã Đại Đồng, Huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
Giám đốc

Nhật ký hoạt động

Công việc:
×
Giới thiệu Sản phẩm Nhà xưởng Vật tư Vùng sản xuất Trại giống Nhật ký Bảng tin