Chính sách thanh toán

Các hình thức chấp nhận thanh toán:
  • Người bán và người mua chủ động trao đổi với nhau.