Thanh Long ruột đỏ Ba Vì

Vùng trồng
Mã vùng : 024

Hình ảnh :

Người đại diện :

Email :

Email: thanhlongruotdobavi@gmail.com

Địa chỉ :

Địa chỉ: Thôn Đông Phượng, xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

Bản đồ vùng sản xuất :

Sản phẩm đang sản xuất :

Diện tích :

340 ha

Sản lượng dự kiến :

1200 Tấn

Thuộc vùng sản xuất:

Thuộc doanh nghiệp :

Nhật ký vùng sản xuất :

×
Giới thiệu Sản phẩm Cơ sở sản xuất Vật tư Vùng nguyên liệu Bản đồ số Nhật ký Tin tức