Lúa gạo Thái Bình

Vùng trồng
Mã vùng : QC1989114

Hình ảnh :

Người đại diện :

Địa chỉ :

Tỉnh Thái Bình

Bản đồ vùng sản xuất :

Diện tích :

80000 ha

Vật tư đầu vào :

Danh sách kĩ thuật viên :

Chứng nhận đất đai :

Nhật ký vùng sản xuất :

×
Giới thiệu Sản phẩm Cơ sở sản xuất Vật tư Vùng nguyên liệu Bản đồ số Nhật ký Tin tức