Xoài Sơn La

Hình ảnh :

Bản đồ vùng sản xuất:

Nhật ký vùng sản xuất :