Vùng sản xuất hoa quả VietGAP của HTX Nông nghiệp Suối Bàng

Vùng trồng

Địa chỉ :

Bản Ấm, xã Suối Bàng, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

Bản đồ vùng sản xuất :

Sản phẩm đang sản xuất :

Danh sách thành viên :

Nhật ký vùng sản xuất :

×
Giới thiệu Sản phẩm Cơ sở sản xuất Vật tư Vùng nguyên liệu Bản đồ số Nhật ký Tin tức