Gà Hưng Yên

Vùng trồng

Hình ảnh :

Thuộc vùng sản xuất:

Nhật ký vùng sản xuất :

×
Giới thiệu Sản phẩm Nhà xưởng Vật tư Vùng sản xuất Trại giống Nhật ký Bảng tin