Chè Sơn La

Vùng trồng

Hình ảnh :

Thuộc vùng sản xuất:

Nhật ký vùng sản xuất :