Bưởi Đỏ Tân Lạc

Vùng trồng

Hình ảnh :

Thuộc vùng sản xuất:

Nhật ký vùng sản xuất :

×
Giới thiệu Sản phẩm Cơ sở sản xuất Vật tư Vùng nguyên liệu Bản đồ số Nhật ký Tin tức