HTX DỊCH VỤ SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ RAU AN TOÀN TÚY LOAN

Nông trại

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
cung cấp rau an toàn cho trường học và siêu Thị bến ăn
Ảnh và video :
Chi tiết:
nông dân muống giống rau mồng tơi vy
Ảnh và video :
Chi tiết:
cày đất, làm đất, làm cỏ ... 2500m vuông
Ảnh và video :